Δικτύωση

Δικτύωση για την υποστήριξη θυμάτων με πιστοποιητικό του προγράμματος”Stop Hate Damages”

Το τελευταίο πακέτο εργασίας του SHELTER επιδιώκει τη δημιουργία ενός Δικτύου Υγείας για την υποστήριξη των θυμάτων εγκλημάτων μίσους εντός του συστήματος υγείας.

Το δίκτυο στοχεύει στη δημιουργία νέων τρόπων συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ νοσοκομείων, κέντρων υγείας, φορέων επιβολής του νόμου, δικτύων υποστήριξης για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, οργανώσεων και κοινοτήτων.

Το δίκτυο θα συνδεθεί με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα μέλη της οποίας θα λάβουν πιστοποιητικό για την εφαρμογή και ανάπτυξη της ανίχνευσης, της κατάρτισης και της καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους (“STOP HATE DAMAGES”). Αυτό θα επιτρέψει στα θύματα να εντοπίζουν δομές στις οποίες θα είναι βέβαιοι ότι θα τύχουν της κατάλληλης υποδοχής και φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πρόκειται επίσης για τη συνέχιση του πακέτου εργασίας που αφορά στη Διάδοση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση μιας και θα προσπαθήσει να διαδώσει στους ενδιαφερόμενους (εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) και στο ευρύ κοινό την προσέγγιση του προγράμματος, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του.

Στο τέλος του προγράμματος θα διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του προγράμματος, στο οποίο θα παρευρεθούν εκτώς των άλλων και εκπρόσωποι των διαφόρων ιδρυμάτων και οργανώσεων αλλά και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ένα άλλο μέρος της εργασίας που θα γίνει στα πλαίσια του SHELTER σχετίζεται με τη δημιουργία εργαλείων ανίχνευσης και καταγγελίας εγκλημάτων μίσους όταν τα θύματα καταφεύγουν στο σύστημα υγείας (πρωτόκολλα) και χρήσιμων κατευθυντήριων γραμμών για τα ιδρύματα και τους λειτουργούς υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται τα εγκλήματα μίσους και να βελτιώνεται η φροντίδα των θυμάτων.