Πακέτα εργασίας

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα πακέτα εργασίας, η διάρθρωση των οποίων μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας:

Έρευνα στο Σύστημα Υγείας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων,

Εκπαίδευση, ενδυνάμωση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για το προσωπικό νοσοκομείων και για φοιτητές,

Διάδοση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση,

Δικτύωση για την υποστήριξη θυμάτων με πιστοποιητικό του προγράμματος”Stop Hate Damages”.

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις δικές του δραστηριότητες, ορόσημα και παραδοτέα.
Ένα επιπλέον πακέτο εργασίας συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης.