Ευαισθητοποίηση

Διάδοση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση,

Αυτό το κομμάτι του προγράμματος επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των θυμάτων σε προστασία, βοήθεια και εξειδικευμένους πόρους υποστήριξης μέσω της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο αφορά την κοινωνία στο σύνολό της.

Άλλος ένας στόχος μας είναι να διαδώσουμε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά/παραδοτέα του για να ευαισθητοποιήσουμε τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό. Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί ένα από τα εργαλεία μας για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα εγκλήματα μίσους σε δυνητικά θύματα και στα ίδια τα θύματα. Διεξάγουμε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης όπως εκδηλώσεις, έκδοση φυλλαδίων, αφίσες και άρθρα. Αφορούν τόσο τα θύματα όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό.

Η πληροφόρηση είναι το πρώτο βήμα για την ενδυνάμωση των θυμάτων ώστε να μιλήσουν και να καταγγείλουν. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση είναι ένα εργαλείο πρόληψης που βοηθά και αυτό στην καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη των θυμάτων από ολόκληρη την κοινωνία και τα θεσμικά όργανα που προστατεύουν τους ανθρώπους και διώκουν το έγκλημα.

Κάθε εταίρος στο πρόγραμμα κάνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω δραστηριότητες.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε και να συμβουλευτείτε υλικό με πληροφορίες για θύματα και ενδιαφερόμενους.